Get Adobe Flash player

Historia

HISTORIA SZKOŁY W KOŚCIELISKU

Pierwsze wzmianki o szkole w Kościelisku pojawiają się już w roku 1869. Uruchomiona przez Jędrzeja Marusarza na Budzówce pierwsza szkoła deklarowała opanowanie umiejętności czytania i pisania. Założyciel szkoły sam prowadził zajęcia z dziećmi. Nauka była odpłatna, 1 zł. od dziecka. Szkoła była czynna od listopada do kwietnia.                                                                                                               

W roku 1882 Krajowa Rada Szkolna wydała dekret organizacyjny, na mocy, którego władze gminy zobowiązano do zorganizowania w Kościelisku jednoklasowej Szkoły Ludowej. Do pracy w niej skierowano Macieja Staszla, nauczyciela z Makowa.

Początki pracy w szkole były bardzo trudne, bo mieszkańcy wsi protestowali przeciwko dodatkowym obciążeniom podatkowym związanym z otwarciem szkoły. Nie było też budynku szkolnego, a zajęcia odbywały się w jednej, wynajętej izbie. W pierwszych dniach nauki chodziło tylko czworo dzieci. Z czasem jednak, Maciejowi Staszlowi udało się przekonać mieszkańców do posyłania dzieci na zajęcia. Nie bez znaczenia było też duże zainteresowanie działalnością szkoły władz starostwa powiatowego i Okręgowej Rady Szkolnej. Prawdopodobnie swoją rolę odegrał też pierwszy proboszcz parafii zakopiańskiej, ksiądz Józef Stolarczyk, który uczył w szkole religii. Kolejni nauczyciele, którzy pracowali w szkole w Kościelisku napotykali na podobne trudności, dlatego władze gminy często ich zmieniały. Jednak w roku szkolnym 1893/1894 do szkoły uczęszczało już 92 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wprowadzono też naukę uzupełniającą dla młodzieży w wieku 13-14 lat i powyżej 15 lat.

W roku 1885 wybudowano na Wojdyłówce budynek szkolny, w którym znajdowała się jedna izba lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela.

W latach 1896-1898 z powodu złego stanu technicznego szkoła została zamknięta. Przerwa trwała dwa lata. W 1898 szkoła wznowiła działalność, a na stanowisku nauczycielki została zatrudniona Jadwiga Reicherówna. Przepracowała w niej 25 lat. Po wielu latach, jeden z jej uczniów, późniejszy poeta Stanisław Nędza-Kubiniec wspominał jak wiele jej zawdzięczał.

W roku 1904 nowo utworzona Miejscowa Rada Szkoły wznowiła starania o budowę nowego budynku szkoły. Otwarcie placówki nastąpiło w roku 1912, a za patrona szkoły przyjęto Władysława Jagiełłę. Natomiast stara szkoła mieszcząca się na Wojdyłówce przyjęła za patrona św. Jana Kantego. W szkole im. Władysława Jagiełły w latach 1913-1921 pracowała Zofia Kulig.

   W roku 1928 do 20 stycznia szkoła była nieczynna z powodu braku nauczycieli. W tym samym roku w październiku szkołę odwiedził Prezydent Ignacy Mościcki. Było to duże wydarzenie zarówno dla uczniów, jak i dla tutejszej ludności.

W roku 1932 na terenie szkoły założono Spółdzielnię Uczniowską oraz zorganizowano „Koło Zuchów”. Od października uruchomiono świetlicę i czytelnię, która była czynna w każdą niedzielę. Ilość dzieci wynosiła ponad 90, a uczyła tylko jedna nauczycielka K.Maciejowska.

W roku 1934 zarówno w Inspektoracie w Nowym Targu jak i w urzędzie gminy w Kościelisku zaczynają się rozmowy na temat budowy nowej szkoły. Wzrastała liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i sytuacja lokalowa była coraz trudniejsza. Wymiana korespondencji i rozmowy między gminą, inspektorem, a kuratorium przeciągały się jednak w nieskończoność.

W roku 1938 podjęto decyzję o likwidacji szkoły im. Św. Jana Kantego, a szkoła im. W. Jagiełły została przekształcona w szkołę 6 klasową, 2 stopnia gdzie zatrudnionych było czterech nauczycieli. Kierownikiem szkoły był Marian Janasz. Szkoła pracowała na dwie zmiany. Po wybuchu II wojny zmienił się skład kadry nauczycielskiej. Poprzedni nauczyciele wyjechali z Kościeliska, a na ich miejsce zatrudniona została Helena Nędza Kubiniec, która wcześniej pracowała na Orawie.

W 1940 kierownik szkoły Marian Janasz przeszedł na stanowisko nauczyciela, a jego miejsce zajął Franciszek Insula. Nauka odbywała się w dwóch budynkach: głównym przy kościele i w Domu Ludowym. Prowadzenie zajęć w okresie wojennym było dla nauczycieli niezwykle trudnym zadaniem. Brakowało podręczników, w klasach opalanych tylko drewnem było bardzo zimno w salach brakowało miejsc. Dużym problemem była też niska frekwencja uczniów. W styczniu 1945 roku zajęcia w szkole zawieszono. Wcześniejszy kierownik, Marian Janasz opuścił Kościelisko, natomiast Helena Nędza Kubiniec (później Knurowska) pracowała w szkole aż do emerytury.

Od  1949 r. funkcję kierownika szkoły pełnił Jan Michalik. Państwo Maria i Jan Michalikowie przyjechali z Ochotnicy, gdzie Jan Michalik ukrywał się przez kilka lat, skazany za swą działalność  w Armii Krajowej. J. Michalik uczył chemii, natomiast jego żona geografii i biologii.

Również w roku 1949 przy szkole powstał Zespół Regionalny Pieśni i Tańca, który prowadziła Helena Knurowska. W roku 1958 Jan Michalik przeszedł do pracy w Inspektoracie Oświaty, gdzie został zastępcą inspektora i wizytatorem na cały powiat nowotarski. Natomiast Maria Michalik pełniła funkcję kierowniczki  szkoły w Kościelisku w latach 1958-1975.

20 grudnia 1964 był dla mieszkańców Kościeliska ważnym dniem. Został wtedy otwarty nowy budynek szkolny, który powstał w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą „1000 Szkół na Tysiąclecie” Szkoła  w Kościelisku zasłynęła z tego, że wychowała wielu wspaniałych sportowców i narciarzy, którzy później zostali mistrzami Polski i brali udział w olimpiadach. Byli to między innymi: Józef Rysula, Józef Karpiel i Józef Naglak.

Po odejściu Marii Michalik na emeryturę w roku 1975 funkcję kierownika, a później dyrektora szkoły pełnił Stanisław Gąsienica-Staszeczek, a jego zastępczynią była Halina Urbaś.

22 maja 1977 roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Zakopanem.

W roku 1990 Stanisław Gąsienica-Staszeczek odszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął Władysław Stopka i pełnił tę funkcję do roku 1994. Jego zastępczynią w latach 1991-1993 była Elżbieta Ciesielska. Po odejściu Władysława Stopki do Urzędu Miasta w Zakopanem w 1994 dyrektorką szkoły została jego żona, Anna Stopka.

Rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem ośmioklasowej szkoły podstawowej. W roku 2000 zastępcą dyrektora został Bogdan Juraszek. Przy szkole  utworzono wówczas  gimnazjum. W roku 2003 Anna Stopka odeszła na emeryturę, a dyrektorem został Bogdan Juraszek, jego zastępcą, Aleksandra Markielowska-Byrczek. Od tego samego roku szkoła została Zespołem Szkół, w którym znalazła się szkoła podstawowa i gimnazjum.

Rok 2004 był bardzo pomyślnym rokiem dla szkolnego zespołu regionalnego „Polany”. Zespół dał wiele występów, a na przełomie kwietnia i maja wyjechał do Hiszpanii. Członkowie zespołu występowali w różnych miejscach i zwiedzali Hiszpanię.

W związku z tym, że w jednym budynku mieściły się teraz dwie szkoły w roku 2008 rozpoczęto rozbudowę szkoły i budowę przedszkola. Budowa trwała dwa lata, a 8 października 2010 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego przedszkola, dobudowanego skrzydła gimnazjum i boiska sportowego „Orlik”. Projekt p.n. „Budowa przedszkola oraz rozbudowa Zespołu Szkół w Kościelisku współfinansowany był przez Unię Europejską. Dwa lata później, 28 marca 2012 r. w szkole odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru. Środki na nowy sztandar szkoła pozyskała dzięki życzliwości rodziców i mieszkańców Kościeliska.

Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni cały czas Bogdan Juraszek, a jego zastępczynią od roku 2008 do 2018 była Elżbieta Ciesielska. W roku szkolnym 2018/2019 nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora i funkcję tę pełni Agata Chramiec.

W szkole od kilku lat, dzięki pomocy i przy współpracy Urzędu Gminy prowadzona jest akcja „Wakacje bez ryzyka” oraz „Ferie na stoku”. Od dłuższego czasu trwa też wymiana dzieci z miejscowości nadmorskiej Kobylnica oraz Divion (Francja). Szkoła współpracuje również ze słowackim Twardoszynem. Efektem tej współpracy są między innymi polsko-francuskie i polsko-słowackie konkursy plastyczne oraz liczne spotkania dzieci i nauczycieli. W spotkaniach i konkursach biorą również udział pozostałe szkoły należące do gminy Kościelisko.

                                                                                                    Elżbieta Ciesielska

Korzystałam z Kroniki Szkoły z lat 1882 – 1932

Księgi Protokołów z lat 1970 – 1979

Jasiński Mieczysław Kościelisko Zarys rozwoju miejscowości