Get Adobe Flash player

Pedagog

 

 

Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją rodzicami, a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej.

 

Do najważniejszych zadań pedagoga należą:


Badanie potrzeb uczniów.
Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.
Dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia i próba ich eliminacji.
Terapia pedagogiczna dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, patologiami i kompensowanie braków występujących w środowisku społecznym.
Działalność profilaktyczna, czyli organizowanie zajęć mających na celu zapobieganie mogących się pojawić trudności wychowawczych, w tym: uzależnienia, agresja, przemoc.
Pomoc materialna dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto nieustanna współpraca z dyrekcją szkoły, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.


ZASADY PEDAGOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE PEDAGOGA SZKOLNEGO.


Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą warością.
Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego maga się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.


JAKIE CECHY POWINIEN MIEĆ
DOBRY PEDAGOG?


Przede wszystkim powinien:
wykazać duże zaangażowanie w sprawy szkoły i problemy uczniów
posiadać rozległą wiedzę na temat swojego zawodu
umiejętnie organizować pracę wychowawczą
trafnie diagnozować środowiska rodzinne uczniów i dobierać odpowiednie formy pomocy
w miarę możliwości zaspakajać potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli

PAMIĘTAJCIE JEDNO!!!

Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób w szkole do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma on obowiązek zachować w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu, bądź zdrowiu. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga i powiedzieć ?mam problem?. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie, spoza rodziny, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm.