Get Adobe Flash player

zdalne nauczanie

.

Zarządzenie numer 2/2019/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kościelisku

 

z dnia 25 marca 2020 r.

 

 

 

  w sprawie:  czasowego kształcenia na odległość

 

 

 

Działając na podstawie:

 

-      art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374.)

 

-      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), 

 

-      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły Podstawowej w Kościelisku są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

 

Ustala się następujące zmiany w trybie pracy szkoły: 

 

  1. 1.Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (wiadomości i ogłoszenia w dzienniku elektronicznym oraz poczta elektroniczna) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych.
  2. 2.Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.
  3. 3.Instrukcje dla uczniów powinny być proste i jasne, należy unikać treści
  4. 4.Korzystanie z materiałów elektronicznych oraz przekazywanie treści utrwalających wiedzę odbywa się za pomocą:

 

- komunikatora w dzienniku elektronicznym, Messengera

 

- grupy społecznościowe,

 

-materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodręczniki.pl,

 

-materiałów dostępnych na stronach internetowych na stronach MEN oraz stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 

- wykorzystania środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem /email, telefon i inne/

 

  1. 5.Ilość przekazywanego materiału w danym dniu winna być ograniczona do najważniejszych treści zawartych w podstawie programowej oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczniów i ich rodziców, z uwzględnieniem czasu na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
  2. 6.Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
  3. 7.Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się w oparciu o wykonane przez ucznia i przesłane nauczycielowi
  4. 8.Wychowawcy klas zobowiązani są do monitorowania statystyki logowań uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym. W przypadku braku logowania zobowiązani są do podjęcia stosownych działań.
  5. 9.Podstawowym sposobem informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach jest dziennik elektroniczny.
  6. 10.Konsultacje ucznia lub rodzica z nauczycielem odbywają się za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonów lub inną drogą w celu przekazania informacji nauki na odległość.

 

§ 3

 

1.Nauczyciele mają prawo modyfikować przyjęte do realizacji programy nauczania.

 

2.Proszę pamiętać o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.

 

 

 

                                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kościelisku

 

                                                                                              Bogdan Juraszek